Kalkulator Twojej
dodatkowej emerytury

Kalkulator Twojej
dodatkowej emerytury

Oblicz wysokość swojego świadczenia emerytalnego z tytułu PPK

Podaj wysokość obecnego wynagrodzenia brutto

PLN

Podaj wiek przystąpienia do PPK

lat(a)

PPK

Twój wynik

Suma zgromadzonych środków w wieku

Składowe zaoszczędzonej sumy

Środki wpłacone przez pracownika

123 456 zł

Środki wpłacone przez pracodawcę

12 345 zł

Środki dopłacone przez Państwo

1 234 zł

Wzrost wartości z tytułu zarządzania aktywami

123 zł

Miesięczna wypłata środków przez

Twoje środki przy dłuższym oszczędzaniu

Rok dłużej

Dwa lata dłużej

Jednorazowa wypłata 25% zgromadzonych środków

  • Pieniądze oszczędzane w PPK
  • Pieniądze oszczędzane na lokacie (2% w skali roku)
  • Oszczędności trzymane na nieoprocentowanym rachunku bankowym

Kalkulator PPK przedstawia wyłącznie symulacje oparte na przyjętych założeniach, które mogą, ale nie muszą się spełnić. Faktycznie osiągnięty wynik uzależniony będzie w szczególności od rzeczywistego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości oraz od wartości jednostki uczestnictwa funduszy w momencie jej zbycia i odkupienia. Przedstawiona kalkulacja nie uwzględnia inflacji. TFI PZU SA ani fundusze zarządzane przez TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez fundusze określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszy powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Kalkulator został przygotowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania PPK oferowanej przez TFI PZU SA. Dane podane w kalkulatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.